Skip links

Voorwaarden van de Dienst

Servicevoorwaarden .

Welkom op de MUDMASKY website op www.mudmasky.com (de “Site”). De Site is een Internet eigendom van Mousavi Skincare B.V. (hierna de “MUDMASKY”, “Bedrijf” “wij,” “onze” of “ons”).

Lees aandachtig de volgende Gebruiksvoorwaarden, die het gebruik van deze Site regelen. Door deze Site te gebruiken, wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Site is ontwikkeld voor en uitgegeven door MUDMASKY”, statutair gevestigd te Westplein 12, 3016BM, geregistreerd te Rotterdam onder nummer 69453683, e-mail adres: info@mudmasky.com telefoonnummer: + 31 (0) 6 83 83 83 87.

Om toegang te krijgen tot deze Site en hem te gebruiken moet u een volwassene zijn (ouder dan 18) en over een beschikbaar en geldig e-mailadres beschikken. Als u minderjarig bent, is de voorafgaande toestemming van uw ouders vereist.

Voor toegang tot de Site en/of bepaalde segmenten ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist zijn. In dat geval is het aan u om uw eigen maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke codes te waarborgen. U kunt ze natuurlijk op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Site en/of bepaalde segmenten ervan kan echter worden beperkt om frauduleus gebruik van dergelijke codes te voorkomen. Gelieve ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u zich bewust zou kunnen zijn.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor uw toegang tot de Site op te schorten. In dat geval zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Hoewel wij proberen de Site te allen tijde toegankelijk te houden, kunnen wij u de toegang niet onder alle omstandigheden garanderen. In feite, en in het bijzonder om redenen van onderhoud, updating, of andere redenen, die buiten onze controle liggen, kan de toegang tot de Site onderbroken worden.

 

 

Copyright

Alle inhoud van deze Site, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is eigendom van Mousavi Skincare B.V. of haar inhoudleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, ordenen en assembleren) van alle inhoud op Mudmasky.com is ook het exclusieve eigendom van Mousavi Skincare B.V. en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten, met inbegrip van alle software die op de Site wordt gebruikt.

Toestemming wordt verleend om delen van Mudmasky.com elektronisch te kopiëren en af te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij Mudmasky.com of de website te gebruiken als een bron om te winkelen. Elk ander gebruik, met inbegrip van de reproductie, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, weergave of voorstelling, van de inhoud van Mudmasky.com is strikt verboden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s, dienstmerken en handelsnamen op deze website zijn eigendom van Mousavi Skincare B.V. of andere respectieve eigenaren die Mousavi Skincare B.V. het recht en de licentie hebben verleend om dergelijke intellectuele eigendommen te gebruiken. Het handelsmerk MUDMASKY is internationaal geregistreerd. Ongeoorloofd gebruik daarvan, al dan niet in verband met enig commercieel streven, is ten strengste verboden.

Uw gebruik van de Handelsmerken, logo’s, dienstmerken en handelsnamen die op de site worden weergegeven, of enige andere inhoud op de site, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, is ten strengste verboden. U wordt er tevens op gewezen dat Mousavi Skincare B.V. haar intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze zal afdwingen in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Informatie Disclaimer

De informatie, diensten, te koop aangeboden producten en materialen in en/of geadverteerd op Mudmasky.com, met inbegrip van, zonder beperking, tekst, afbeeldingen en links, worden verstrekt op een “As Is” basis zonder enige garantie. Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, Mousavi Skincare B.V. en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, agenten, filialen, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden, en hun respectievelijke bestuurders, leden, aandeelhouders, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers (gezamenlijk de “vrijgestelde partijen”) af van alle verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke informatie, diensten, producten en materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, vrijheid van computervirus en impliciete garanties die voortvloeien uit de loop van de handel of de prestaties. Bovendien, Mousavi Skincare B.V. en haar leveranciers verklaren of garanderen niet dat de informatie toegankelijk via Mudmasky.com juist, volledig of actueel is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor typografische fouten. Informatie over prijzen, ingrediënten, verpakkingen en beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Medische disclaimers

De Inhoud, verklaringen, Producten en ander materiaal beschikbaar gesteld door en via MUDMASKY: (a) zijn niet bedoeld om een medische aandoening of ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen; (b) zijn op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies of als vervanging voor medisch advies en/of medische behandeling; en (c) mag alleen worden gebruikt in combinatie met de begeleiding en zorg van uw arts. Al onze ingrediënten zijn afkomstig van natuurlijke bronnen, maar sommige ingrediënten zijn syntactisch gemodificeerd om een zo goed mogelijk product te garanderen. Onze producten kunnen een allergische reactie veroorzaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige allergische reactie of wat dan ook. U dient altijd uw arts of een andere professional in de gezondheidszorg te raadplegen voordat u een behandeling voor een gezondheidsprobleem aanneemt, ongeacht of deze op de Site of anderszins wordt aangeboden. Uw arts moet zorgen voor de nodige follow-upbezoeken en uw behandelingsplan zo nodig individualiseren. Als u een medisch probleem hebt of vermoedt dat u een medisch probleem hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Negeer nooit professioneel medisch advies en wacht nooit met het inwinnen van professioneel advies vanwege iets dat u op de Site of in verband met MUDMASKY heeft gelezen.

Zonder het voorgaande te beperken, dient inhoud die oefeningen, maaltijdaanbevelingen, of enig ander advies bevat dat beschikbaar wordt gesteld door en via en/of in verband met de Site (met inbegrip van, de “Blog”) altijd te worden gecontroleerd alvorens te gebruiken/toe te passen. Neem contact op met uw zorgverlener voordat u de richtlijnen op onze site of blog volgt.

Beperkte beschikbaarheid en prijs

In het geval dat een product is genoteerd tegen een onjuiste prijs als gevolg van een typografische fout of een fout in de prijsinformatie ontvangen van onze leveranciers, heeft MUDMASKY het recht om geplaatste orders voor dat product, dat aldus is genoteerd tegen de onjuiste prijs, te weigeren of te annuleren. MUDMASKY heeft het recht om het aantal via de Site aangekochte artikelen te beperken. MUDMASKY heeft het recht om elke bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet bevestigd is en uw Actieve Kredietkaart belast is. Indien uw Actieve Kredietkaart reeds voor de aankoop werd belast en uw bestelling wordt geannuleerd, zal MUDMASKY onmiddellijk een krediet ter waarde van het in rekening gebrachte bedrag op uw Actieve Kredietkaartrekening uitgeven. Servicevoorwaarden.

Links naar andere sites

De Site kan links bevatten naar andere sites en/of bronnen, inclusief adverteerders, waarover MUDMASKY geen controle heeft. Deze links worden enkel verstrekt voor het gemak van de gebruikers en mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door MUDMASKY van de inhoud, items of diensten op deze websites van derden. U betreedt en gebruikt dergelijke sites, inclusief de inhoud, items of diensten op die sites, uitsluitend op eigen risico. MUDMASKY geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, eigendom, of wettigheid van dergelijke gelinkte websites. U gaat ermee akkoord dat MUDMASKY geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, of voor de inhoud, advertenties, producten, of andere materialen die via dergelijke sites of bronnen beschikbaar zijn. Zodra u deze Website verlaat via een link naar een andere website, bent u onderworpen aan het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van die andere website.

Privacy

De informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van deze Site, hetzij via het registratieproces of anderszins, is onderworpen aan ons Privacybeleid en onze Juridische kennisgeving. Dat Privacybeleid behandelt onze verzameling en ons gebruik van de gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van uw rechten met betrekking tot die informatie. Lees het Privacybeleid voordat u deze Site gebruikt. Indien u niet bereid bent de voorwaarden van het Privacybeleid te aanvaarden, verzoeken wij u deze Site niet te gebruiken en er geen artikelen te plaatsen of te bestellen. Servicevoorwaarden.

Retourbeleid

MUDMASKY biedt een geld-terug garantie. MUDMASKY heeft het recht een product te weigeren indien het product te veel wordt gebruikt. Zie ons Retourbeleid, dat op de website staat vermeld onder Retouren en Ruilen.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat in geen geval MUDMASKY/ Mousavi Skincare B.V. en/of haar leveranciers en/of agenten aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief zonder beperking, enig verlies van gebruik, verlies van winst, verlies van gegevens, verlies van goodwill, kosten voor de aanschaf van vervangende diensten, of enige andere indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt, en op enige theorie van aansprakelijkheid, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid en strikte aansprakelijkheid), of anderszins als gevolg van (1) het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de Site; (2) het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, items gekocht op de Site; (3) het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, items gekocht via een detailhandelaar (4) de kosten van aanschaf van vervangende diensten, items, of Sites. Servicevoorwaarden.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord MUDMASKY/Mousavi Skincare, haar directeuren, functionarissen, werknemers, licentiegevers, agenten, co-branders, leveranciers, dochterondernemingen, moedermaatschappijen en filialen te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid, verliezen, vorderingen, eisen, geschillen, schade en kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en proceskosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Site; informatie die u indient of verzendt via de Site; uw inbreuk op deze Overeenkomst; en uw verbinding met de Site.

Arbitrage

Door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat MUDMASKY/Mousavi Skincare B.V. , naar eigen goeddunken, eisen dat u eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Site, of deze Gebruiksvoorwaarden betreffende of, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of betreffende hun interpretatie, schending, nietigheid, ongeldigheid, niet-uitvoering of beëindiging, alsmede geschillen over het opvullen van lacunes in dit contract of de aanpassing ervan aan nieuw ontstane omstandigheden, voorlegt aan definitieve en bindende arbitrage volgens de International Rules of Arbitration van de American Arbitration Association, door een of meer arbiters benoemd in overeenstemming met de genoemde regels. Niettegenstaande deze regels is op een dergelijke procedure echter het recht van de staat van toepassing, zoals uiteengezet in de vorige sectie.

Elke uitspraak in een krachtens deze clausule ingeleide arbitrageprocedure is beperkt tot een geldelijke schadevergoeding en bevat geen bevel of opdracht aan een partij, anders dan de opdracht een geldbedrag te betalen. Voorts zal/zullen de arbiter(s) niet gemachtigd zijn tot het toekennen van punitieve schadevergoeding, gevolgschade of andere schadevergoeding die niet wordt afgemeten aan de werkelijke schade van de in het gelijk gestelde partij in een arbitrage die krachtens deze afdeling wordt ingeleid, tenzij zulks bij wet verplicht kan zijn. Voorwaarden van de Dienst

Algemeen

Wij behouden ons het recht voor om ons beleid te allen tijde te wijzigen.
Voorwaarden van de Dienst

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2021

Fathers day discount! Get 12% off with coupon code: DAD12
0

INGREDIENTS

AQUA/ WATER, KAOLIN, PENTYLENE GLYCOL, BENTONITE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, XANTHAN GUM, GLYCERYL CAPRYLATE, NYMPHAEA CAERULEA (BLUE LOTUS) FLOWER WATER, PROPYLENE GLYCOL, GUAIAZULENE, GLYCERIN, BAKUCHIOL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, PERILLA FRUTESCENS (PERILLA) LEAF EXTRACT, PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, TERMINALIA FERDINANDIANA (KAKADU PLUM) FRUIT EXTRACT.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Pentylene Glycol, Coco-Caprylate, Lecithin, Sodium Polyacrylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrolyzed Collagen, Rosa Damascena (Damask Rose) Flower Water, Propylene Glycol, Crambe Maritima Extract, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Perilla Frutescens (Perilla) Leaf Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Flower Extract, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract, Himanthalia Elongata Extract, Crithmum Maritimum Extract, Gigartina Stellata Extract (Algae Extract), Laminaria Saccharina Extract, Palmaria Palmata Extract.

INGREDIENTS

AQUA/WATER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-8 STEARATE, SORBITOL, CARBOMER, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, MOROCCAN LAVA CLAY, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM LACTATE, LACTIC ACID, SERINE, UREA, SODIUM CHLORIDE, ALLANTOIN, CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT, ARNICA MONTANA (ARNICA) FLOWER EXTRACT, HEDERA HELIX (IVY) EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS (MALLOW) FLOWER EXTRACT, PARIETARIA OFFICINALIS (PELLITORY) EXTRACT, SAMBUCUS NIGRA (ELDERBERRY) FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL, CI 75810/ CHLOROPHYLLIN-COPPER COMPLEX.

INGREDIENTS

Aqua, Glycerin, Betaine, Rosa Damascena Flower Water, Caprylic/Caprictriglyceride, Butyrospermum Parkii Butter, Coco-Caprylate, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Lepidium Sativum Sprout Extract, Silica, Kaolin, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Punica Granatum Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Peg-35 Castor Oil, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Alcohol Denat., Ascorbyl Tetraisopalmitate, Lecithin, Guaiazulene, Polysorbate 20, Calcium Pantothenate, Inositol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Biotin.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Glycerin, Coco-Caprylate, Sodium Polyacrylate, Illite, Lecithin, Phenoxyethanol, Actinidia Chinensis (Kiwi) Seed, Camellia Sinensis (Tea) Leaf, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Vaccinium Corymbosum (Blueberry) Fruit Extract, Lycium Barbarum (Goji Berry) Fruit Extract, Citric Acid, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Potassium Sorbate, Beta-Carotene, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Tocopherol.

INGREDIENTS

Aqua, Acacia Senegal Gum, Coffea Arabica Seed Extract, Carrageenan, Dimethylimidazolidinone Rice Starch, Glycerin, Xylitylglucoside, Moroccan Lava Clay, Anhydroxylitol, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate, Phenoxyethanol, Xylitol, Ethylhexylglycerin, Glucose, Parfum, Propylene Glycol, Horse Chestnut Seed Extract, Alcohol Denat., Polysorbate 20, Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Hypericum Perforatum Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, Tilia Cordata Flower Extract, Biotin.

INGREDIENTS

AQUA/WATER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-8 STEARATE, SORBITOL, MOROCCAN LAVA CLAY, CARBOMER, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, PROPYLENE GLYCOL, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT, ARNICA MONTANA (ARNICA) FLOWER EXTRACT, HEDERA HELIX (IVY) EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS (MALLOW) FLOWER EXTRACT, PARIETARIA OFFICINALIS (PELLITORY) EXTRACT, SAMBUCUS NIGRA (ELDERBERRY) FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Caprylyl Glycol, Macadamia Integrifolia (Macadamia) Seed Oil, Phospholipids, Carbomer, Moroccan Lava Clay, Tocopherol, Glycerin, Glycine Max (Soybean) Sterols, Stearic Acid, Parfum/ Fragrance, Safflower Oil/palm Oil Aminopropanediol Esters, Squalane, Sodium Hydroxide, Carnosine.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Coco-caprylate, Glycerin, Sodium Polyacrylate, Lecithin, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Phenoxyethanol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Octocrylene, Caprylyl Glycol, Beta Vulgaris Root Extract, Fructooligosaccharides, Moroccan Lava Clay, Fragrance/ Parfum, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis (Calendula) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Water, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Coco-caprylate, Glycerin, Sodium Polyacrylate, Lecithin, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Phenoxyethanol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Octocrylene, Caprylyl Glycol, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Fructooligosaccharides, Moroccan Lava Clay, Parfum/ Fragrance, Sodium Hyaluronate.

INGREDIENTS

Water/aqua, Cetearyl Alcohol, Behenoyl Pg-Trimonium Chloride, Coco- Glucoside, Moroccan Lava Clay, Ceteareth-20, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Citric Acid, Fragrance/parfum, Hexylene Glycol, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Potassium Sorbate, Propylene Glycol, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis (Calendula) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Ethylhexyl Stearate, Cetyl Alcohol, C13-15 Alkane, Glycerin, Steareth-2, Steareth-21, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Carnosine, Parfum/ Fragrance , Tocopheryl Acetate, Carbomer, Moroccan Lava Clay, Propylene Glycol, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Phenethyl Alcohol.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Pentylene Glycol, Coco-Caprylate, Lecithin, Sodium Polyacrylate, Caprylic/capric Triglyceride, Hydrolyzed Collagen, Rosa Damascena Flower Water, Propylene Glycol, Crambe Maritima Extract, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Himanthalia Elongata Extract, Crithmum Maritimum Extract, Gigartina Stellata Extract, Laminaria Saccharina Extract, Palmaria Palmata Extract.

INGREDIENTS

Aqua, Montmorillonite, Bentonite, Moroccan Lava Clay, Camellia Sinensis, Polysorbate 20, Maris Sal, Betaine, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Hydrolyzed Collagen, Xanthan Gum, Citric Acid, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Hypoallergenic Parfum, D-Alpha- Tocopheryl Acetate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Cucumis Sativus Fruit Extract, Arnica Montana Flower Extract, Hedera Helix Extract, Malva Sylvestris Flower Extract, Parietaria Officinalis (Pellitory) Extract, Sambucus Nigra Extract.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polysorbate 20, Carbomer, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol,

Sodium Hydroxide, Allantoin, Propylene Glycol, Sodium Gluconate, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis (Calendula) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract, Chlorophyllin-copper Complex (Ci 75810).

JOU WINKELWAGEN
  • No products in the cart.